Puheenvuoroja

Vihdin kunnanvaltuusto 21.3.2016

Listan asia no.1

 

Päiväkodin kasvatushenkilöstön ja yli 3-vuotiaiden lasten suhdeluvun muutos

 

 

Vihdissä varhaiskasvatus on vuosikausien ajan ollut monenlaisten panostusten kohteena: viime syksyä lukuunottamatta  vuosittain on ollut budjetissa varoja päiväkoti-investointeihin ja henkilöstömäärän kasvu on ollut suurta, enimmillään lisätalousarviolla jopa 18 kasvatushenkilöä lisättiin kerralla muutama vuosi sitten. Selittävänä tekijänä on ollut päivähoitopalvelujen kysynnän kasvu. Nyt tilojen suhteen ollaankin hyvällä mallilla, päiväkotikiinteistömme ovat uudehkoja ja parakeissa toimitaan ainoastaan Nummenselässä. Palvelujen kysynnän kasvuun on etsitty uusiakin ratkaisuja ottamalla käyttöön palvelusetelit ja näin samalla kun on vähennetty rakentamispainetta, on pystytty tarjoamaan vaihtoehtoja perheille.

Elokuun alussa voimaan astuu uusi asetus, joka mahdollistaa muutoksen kasvatushenkilöstön ja yli 3-vuotiaiden  lasten suhdeluvussa. Vihdissä viranhaltijat ovat tehneet vastuullisen ja erittäin perustellun esityksen miten muutos otettaisiin täällä käyttöön, ei normina vaan joustavasti lasten tarpeet huomioiden ja tilojen sallimissa rajoissa. Jo tällä hetkellä ryhmissä on voinut olla 23 lasta ja suhdeluvun muutos mahdollistaisi 24 lapsen ryhmien kokoamisen, tilanteen mukaan.  Tällä menettelyllä voidaan turvata lapselle säilyminen samassa ryhmässä jos  esimerkiksi osa-aikatyössä oleva huoltaja saa kokopäivätyön tai työtön työllistyy ja osa-aikainen hoidon tarve muuttuu pysyvästi tai tilapäisesti kokopäiväiseksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että em. tapauksessa lapsi joudutaan siirtämään toiseen ryhmään jos halutaan, ja kuten on syytä haluta, noudattaa lakia lapsiryhmien koosta.  Varhaiskasvatuspäällikkö on tehnyt esityksen, olen kuullut sen kolmesti, jossa vaihtoehdot on punnittu huolellisesti ja voimme olla  vakuuttuneita siitä, että osaavat ammattilaiset kykenevät arvioimaan tapauskohtaisesti sen, millaisia ryhmiä muodostetaan niin että lain henki tulee huomioiduksi eli että varhaiskasvatukselle säädetyt tavoitteet voidaan saavuttaa. Tätä ymmärtääkseni tarkoittaa  ehdotus muutoksen toteutuksesta joustavasti. Sama tavoite, joustava toteutus,  koskee muutosta  asiassa 2 eli subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisessa.

Ratkaisut tehdään yksilöllisesti vanhempien kanssa keskustellen, syyllistämättä, kuulustelematta, luottaen huoltajien arvioon, kasvatuskumppanuus-periaatetta noudattaen.

Viimeisen viikon sisällä on saatu useita signaaleja siitä, että maamme velkaantuminen ei voi jatkua ja rakenteellisia muutoksia on saatava aikaan, mieluummin omin toimin kuin ulkopuolisten selvittäjien voimin. Julkisen talouden kestävyysvajeen korjausliikkeestä me kuntapäättäjätkin kannamme oman vastuumme: joko teemme ratkaisuja tai katsomme sivusta kun Suomi ja Vihti ajautuu kohti selvitystilaa. Näissä olosuhteissa helppoja ratkaisuja ei ole. Onko tälle vuodelle arvioitu  -2,2 me alijäämä tavoiteltava taso, tätä kyseli kunnanjohtajammekin. Valtuustoryhmämme mielestä tavoitteet pitää olla kunnianhimoisemmat.  Valtionosuuksia joka tapauksessa leikataan ja viranhaltijoiden esitys suhdeluvun muutoksen toteuttamisesta esitetyllä tavalla kuroisi umpeen tuon alijäämän.

Kun meillä on vaihtoehto, joka vähentää Ojakkalan päiväkodin kokoisen yksikön  investoinnin ja 15 kasvatushenkilön lisäyksen  tarpeen, helpottaa painetta päivähoidon kysyntään vastaamisessa, erityisesti Nummelassa, jossa  päiväkotien lapsiryhmien joustavampi täyttö helpottaisi palvelujen tarjoamista perheille ja mahdollistaa perheiden tilanteiden muuttuessa turvaamaan hoitopaikan tutussa ryhmässä ja samalla kuroo umpeen  sen aukon kuntataloudessa, jonka valtion- osuuksien leikkaus budjettiin tekee, Kokoomuksen valtuustoryhmä ei näe muuta mahdollisuutta kuin tehdä muutosesityksen kunnanhallituksen esitykseen. Muutosesitys on sama jonka viranhaltijat ovat tehneet lautakunnalle ja  kunnanhallitukselle:

”Vihdin varhaiskasvatuksessa toteutetaan 1.8.2016 alkaen asetuksen muutos suhdeluvusta yli kolmevuotiaiden lasten osalta joustavasti lasten tarpeet huomioimalla ja tilojen sallimissa puitteissa.
 Mahdolliset henkilöstövähennykset ja säästöt raportoidaan syksyllä 2016 ja ne otetaan huomioon vuoden 2017 talousarvion valmistelussa.”

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Tiina Noro, pj